XIN VUI LÒNG ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG MỘT CÁCH CẨN THẬN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY. Chúng tôi duy trì trang web này như là một dịch vụ cho khách hàng của chúng tôi, và bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi bạn đồng ý tuân theo và bị ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng. Hãy xem xét các điều khoản và điều kiện sau cẩn thận và kiểm tra định kỳ để thay đổi. Nếu bạn không đồng ý với điều khoản và điều kiện, bạn không nên xem lại thông tin hoặc có được hàng hoá, Dịch vụ hoặc sản phẩm từ trang web này.

XIN LƯU Ý: BẠN PHẢI 18 TUỔI TRỞ LÊN.

 1. Chấp nhận thỏa thuận. Bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện nêu trong điều khoản và điều kiện sử dụng Hiệp định ("thoả thuận") đối với trang web của chúng tôi ("trang web"). Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ và chỉ là thỏa thuận giữa chúng tôi và các bạn, và thay thế mọi thoả thuận trước hoặc cùng thời, đại diện, bảo đảm và sự hiểu biết đối với các trang web, nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp bởi hoặc thông qua các trang web, và các vấn đề của bản thỏa thuận này. Thỏa thuận này có thể được sửa đổi của chúng tôi bất cứ lúc nào và theo thời gian mà không cần thông báo cụ thể đến bạn. Các thỏa thuận mới nhất sẽ được đăng trên trang web, và bạn nên xem xét lại bản thoả thuận này trước khi sử dụng các trang web.
 2. Bản quyền. Nội dung, tổ chức, đồ họa, thiết kế, biên tập, từ dịch, chuyển đổi kỹ thuật số và các vấn đề khác liên quan đến các trang web là bảo vệ under có bản quyền, thương hiệu, đăng ký thương hiệu và các quyền sở hữu (bao gồm nhưng không giới hạn tài sản trí tuệ). Việc sao chép, tái phân phối, sử dụng hoặc xuất bản của bạn của bất kỳ vấn đề nào đó hoặc bất kỳ phần nào của trang web, trừ khi được cho phép bởi phần 4, đều bị nghiêm cấm. Bạn không có được quyền sở hữu bất kỳ nội dung, tài liệu hoặc tài liệu khác xem thông qua các trang web. Đăng thông tin hoặc các tài liệu trên trang web không coi là từ bỏ bất kỳ quyền nào trong các thông tin và tài liệu.
 3. Gian lận: Trở thành một thành viên, xác nhận rằng thông tin được cung cấp trong mẫu đơn này là đúng và rằng bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng của trang web này. Xin lưu ý rằng thành viên của bạn có thể bị hủy bỏ mà không cần thông báo nếu nó được xác định rằng thông tin sai hoặc gây hiểu lầm đã được cung cấp, các điều khoản và điều kiện sử dụng đã bị vi phạm hoặc vi phạm khác đã xảy ra được xác định bởi "KimSonCraft" < /em>tùy theo quyết định của mình. Nếu thành viên đã bị thu hồi,

  KimSonCraft

  có quyền từ chối các ứng dụng hoặc readmission cho các chương trình hội viên.
 4. Hạn chế quyền sử dụng. Xem, in ấn hoặc tải về bất kỳ nội dung, đồ họa, hình thức hoặc các tài liệu từ các trang web cho phép bạn chỉ giới hạn, ấy giấy phép để sử dụng chỉ duy nhấtcủa bạn cho sử dụng cá nhân của riêng bạn và không cho tái, phân phối, chuyển nhượng, sublicense, bán, chế tác phẩm phái sinh hoặc sử dụng khác. Không có một phần của bất kỳ nội dung, hình thức hoặc tài liệu có thể được sao chép dưới mọi hình thức hoặc tích hợp vào bất kỳ hệ thống tra cứu thông tin, điện tử hay cơ khí, khác hơn là cho sử dụng cá nhân của bạn (nhưng không để bán lại hoặc tái phân phối).
 5. Chỉnh sửa, xóa và sửa đổi. Chúng tôi có quyền theo ý của chúng tôi để chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ tài liệu, thông tin hoặc nội dung khác xuất hiện trên các trang web, bao gồm cả các thỏa thuận này mà không cần thông báo cho người dùng của trang web.
 6. Bồi thường. Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho chúng tôi và đối tác của chúng tôi, luật sư, nhân viên và các chi nhánh (gọi chung là, "chi nhánh bên") vô hại từ bất kỳ trách nhiệm pháp lý, mất mát, yêu cầu bồi thường và chi phí, bao gồm cả lệ phí luật sư hợp lý, liên quan đến của bạn vi phạm thỏa thuận này hoặc việc sử dụng của trang web.
 7. Nontransferable. Quyền sử dụng các trang web là không thể chuyển nhượng. Bất kỳ mật khẩu hoặc phải được trao cho bạn để có được thông tin hoặc tài liệu không thể chuyển nhượng và chỉ có thể được sử dụng của bạn.
 8. Tuyên bố từ chối. THÔNG TIN TỪ HOẶC THÔNG QUA CÁC TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP "NHƯ-LÀ," "NHƯ CÓ SẴN", VÀ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, DISCLAIMED (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỂ TỪ CHỐI BẤT KỲ BẢO ĐẢM NGỤ Ý KHẢ NĂNG BÁN HÀNG VÀ CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ). THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤCÓ THỂ CHỨA LỖI, LỖI, VẤN ĐỀ HAY HẠN CHẾ KHÁC. CHÚNG TÔI VÀ CÁC BÊN LIÊN KẾT CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM NÀO CHO VIỆC BẠN SỬ DỤNG BẤT KỲ THÔNG TIN HOẶC DỊCH VỤ. ĐẶC BIỆT, NHƯNG KHÔNG PHẢI LÀ MỘT GIỚI HẠN, CHÚNG TÔI VÀ CÁC BÊN LIÊN KẾT CỦA CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN HOẶC DO HẬU QUẢ (BAO GỒM CẢ THIỆT HẠI ĐỐI VỚI MẤT MÁT CỦA KINH DOANH, MẤT LỢI NHUẬN, KIỆN TỤNG, HOẶC TƯƠNG TỰ), CHO DÙ DỰA TRÊN VI PHẠM HỢP ĐỒNG, VI PHẠM VỀ BẢO HÀNH, SAI LẦM PHÁP LÝ (BAO GỒM CẢ DO SƠ SUẤT), SẢN PHẨM TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC NẾU KHÔNG, NGAY CẢ KHI KHUYẾN CÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIỆT HẠI NHƯ VẬY. PHỦ ĐỊNH CỦA THIỆT HẠI ĐẶT FORTHABOVE LÀ CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA CÁC CƠ SỞ CỦA THỎA THUẬN GIỮA CHÚNG TA. TRANG WEB NÀY VÀ NHỮNG THÔNG TIN NÀO KHÔNG ĐƯỢC CUNG CẤP KHÔNG GIỚI HẠN NHƯ VẬY. KHÔNG LỜI KHUYÊN HOẶC THÔNG TIN, CHO DÙ BẰNG MIỆNG HOẶC VĂN BẢN THU ĐƯỢC CỦA BẠN TỪ MỸ QUA CÁC TRANG WEB SẼ TẠO RA BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM, ĐẠI DIỆN HOẶC ĐẢM BẢO KHÔNG ĐƯỢC NÓI ROÕ TRONG THỎA THUẬN NÀY.
 9. Giới hạn. Tất cả các trách nhiệm hoặc trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi virus chứa trong các tập tin điện tử có chứa các tài liệu hoặc hình thức disclaimed. CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI PHÁT SINH, ĐẶC BIỆT HOẶC DO HẬU QUẢ CỦA BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO CÓ THỂ LÀ KẾT QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI. Chúng tôi trách nhiệm tối đa cho bạn trong tất cả trường hợp sẽ được ngang bằng với giá mua bạn phải trả cho bất kỳ hàng hóa, Dịch vụ hoặc thông tin.
 10. Sử dụng thông tin. Chúng tôi có quyền, và bạn cho phép chúng tôi, đến cácsử dụng và phân công của tất cả các thông tin liên quan đến trang web sử dụng của bạn và tất cả các thông tin do bạn cung cấp trong bất kỳ cách nào phù hợp với chính sách bảo mật của chúng tôi.
 11. Dịch vụ bên thứ ba. Chúng tôi cho phép truy cập hoặc quảng cáo bên thứ ba thương các trang web ("thương nhân") từ đó bạn có thể mua hoặc nếu không có được hàng hoá hoặc dịch vụ nhất định. Bạn hiểu rằng chúng tôi không hoạt động hoặc kiểm soát các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp bởi các thương gia. Người bán chịu trách nhiệm cho tất cả các khía cạnh của thứ tự chế biến, thực hiện, thanh toán và dịch vụ khách hàng. Chúng tôi là không một bên giao dịch nhập vào giữa bạn và người bán. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC SỬ DỤNG CỦA CÁC THƯƠNG GIA LÀ CHỊU RỦI RO VÀ LÀ KHÔNG CÓ SỰ BẢO ĐẢM CỦA BẤT KỲ LOẠI CỦA CHÚNG TÔI, BÀY TỎ, NGỤ Ý HAY CÁCH KHÁC BAO GỒM CẢ BẢO ĐẢM VỀ TIÊU ĐỀ, PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH BÁN, HOẶC KHÔNG VI PHẠM TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÓ CHÚNG TÔI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH TỪ CÁC GIAO DỊCH GIỮA BẠN VÀ NGƯỜI BÁN HOẶC CHO BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO XUẤT HIỆN TRÊN CÁC TRANG WEB THƯƠNG MẠI HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB KHÁC ĐƯỢC LIÊN KẾT ĐẾN TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI.
 12. Bên thứ ba thương mại chính sách. Tất cả các quy tắc, chính sách (bao gồm cả chính sách bảo mật) và các thủ tục hoạt động của thương nhân sẽ áp dụng cho bạn trong khi trên các trang web đó. Chúng tôi là không chịu trách nhiệm về thông tin do bạn cung cấp cho người bán. Chúng tôi và các thương gia là nhà thầu độc lập và không bên nào có thẩm quyền để thực hiện bất kỳ tuyên bố hoặc cam kết thay mặt cho khác.
 13. Chính sách bảo mật. Sự riêng tư của chúng tôiChính sách, vì nó có thể thay đổi theo thời gian, là một phần của thỏa thuận này.
 14. Các khoản thanh toán. Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng nếu bạn mua một cái gì đó từ chúng tôi hoặc từ các thương gia của chúng tôi rằng (i) bất kỳ thông tin thẻ tín dụng nào mà bạn cung cấp là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, (i) chi phí phát sinh do bạn sẽ được tôn vinh bởi các công ty thẻ tín dụng của bạn, và (iii) bạn sẽ phải trả những chi phí phát sinh của bạn ở mức giá đăng, bao gồm bất kỳ khoản phí vận chuyển và các khoản thuế áp dụng.
 15. Luật chứng khoán. Trang web này có thể bao gồm các báo cáo liên quan đến hoạt động của chúng tôi, khách hàng tiềm năng, chiến lược, điều kiện tài chính, hiệu quả kinh tế trong tương lai và nhu cầu cho các sản phẩm hoặc dịch vụ, cũng như ý định của chúng tôi, kế hoạch và mục tiêu, mà chuyển tiếp-looking phát biểu. Các báo cáo này được dựa trên một số các giả định và ước tính mà có thể được đáng kể sự không chắc chắn, nhiều người trong số đó là ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Khi được sử dụng trên trang web của chúng tôi, các từ ngữ như "dự đoán", "Hy vọng", "tin rằng," "ước tính," "tìm kiếm," "kế hoạch," "dự định" và tương tự như biểu hiện được dự định để xác định chuyển tiếp-looking phát biểu được thiết kế để rơi trong chứng khoán luật an toàn cảng cho forward-looking statements. Các trang web và các thông tin chứa trong tài liệu này không cấu thành một giao dịch hoặc một chào mời của một cung cấp để bán bất kỳ chứng khoán. Không có thông tin ở đây là dự định, và sẽ không được coi là, tích hợp vào bất kỳ của các chứng khoán liên quan đến hồ sơ của chúng tôi hoặc các tài liệus.
 16. Liên kết đến các trang Web khác. Các trang web chứa các liên kết đến các trang Web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, tính chính xác hoặc ý kiến nhận trong các trang Web như vậy, và các trang Web như vậy không điều tra, theo dõi hoặc kiểm tra cho độ chính xác hoặc đầy đủ của chúng tôi. Bao gồm của bất kỳ trang Web liên kết trên trang web của chúng tôi không bao hàm sự chấp thuận hoặc chứng thực của trang Web liên kết của chúng tôi. Nếu bạn quyết định rời khỏi trang web của chúng tôi và truy cập vào các trang web bên thứ ba, bạn làm như vậy nguy cơ của riêng bạn.
 17. Đệ trình. Tất cả các lời đề nghị, ý tưởng, ghi chú, khái niệm và các thông tin khác bạn có thể từ thời gian gửi cho chúng tôi (nói chung, "đệ trình") được coi là và sẽ vẫn là tài sản duy nhất của chúng tôi và không phải chịu bất kỳ nghĩa vụ của sự tự tin về phía chúng tôi. Không giới hạn việc đã nói ở trên, chúng tôi được coi là sở hữu tất cả các quyền được biết và sau đây sẵn có của tất cả các loại và tính chất liên quan đến các bản đệ trình và được hưởng không hạn chế sử dụng các bản đệ trình cho bất kỳ mục đích nào, mà không có bồi thường cho người chăm sóc của các bản đệ trình.
 18. Chính sách hoàn trả. : Bấm vào đây.
 19. Xác minh địa chỉ của các thành viên: “

  KimSonCraft

  có quyền liên hệ với một thành viên qua email để xác minh tính chính xác của thông tin tài khoản (bao gồm cả các thành viên chính xác tên và địa chỉ) là cần thiết để cung cấp cho các thành viên với các thông tin ông haycô ấy yêu cầu từ "< p>KimSonCraft

  .